ping-pong-loader
flat-house

Projektovanie stavieb

Komplexné architektonické a inžinierske služby
v stavebníctve
01 predstavy

Predstavy a názory

Kreslíme a škicujeme, prejdeme si predstavy zadávateľa a spolu vytvárame konečné riešenie.

02 konkretizacia

Konkretizácia

Vizualizujeme a modelujeme naše architektonické riešenie.

03 plan

Plán

Vypracujeme projektovú
dokumentáciu.

Komplexná architektonická a inžinierska služba

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia stavby, projekt pre ohlásenie drobnej stavby. Stupeň vypracovania závisí od náročnosti stavby a požiadaviek investora.

Inžinierska činnost

Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a k tomu potrebné vyjadrenia úradov a správcov inžinierskych sieti

house house-mobil

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre

Územné rozhodnutie

slúži ako príloha na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby


Stavebné povolenie

vyžaduje sa pri stavbách každého druhu: novostavby, rekonštrukcie, nadstavby a prístavby, stavebné úpravy.


O projekt pre stavebné povolenie obsahuje časti:


Architektúra

Zdravotechnika

Statika

Vzduchotechnika

Požiarna ochrana

Plynoinštalácia

Elektroinštalácia

Vykurovanie

Energetické hodnotenie budovy

Realizačný projekt

podrobné riešenie všetkých detailov a procesov, ktoré sa objavujú na stavbe. Vypracovanie výkaz výmer a výkaz materiálov, ktoré môžu slúžiť pre zakúpenie stavebných materiálov.


Projekt skutočného vyhotovenia stavby

ak sa líši PD od skutkového stavu, projektové riešenie bolo zrealizované inak.


Ohlásenie drobnej stavby

garáže, sklady, záhradné domčeky, altánky ktoré majú iba doplnkovú funkciu a ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5m.


Inžinierska činnosť

Vybavenie územného konania a stavebného povolenia